สำหรับนักศึกษา แก้ไข ข้อมูลรายงาน    **นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลรายงานได้** 
 
 
 
 
   
   
  สำหรับนักศึกษา เลือกหลักสูตร หรือโครงการที่ศึกษา เพื่อกรอกรายละเอียด
   โปรดคลิกเลือก
   
 
 
 
 
 
 
 
 
For IIS ==>  
   
     
 *** หมายเหตุ ***
       - ในกรณีที่นักศีกษาไม่สามารถกรอกข้อมูลได้สำเร็จ หรือไม่สามารถปรินต์ปกนำส่งรายงานได้
         ให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ปกนำส่งรายงานนั้น แล้วให้แสดงหมายเหตุ
         ไว้ในปกนำส่งรายงานว่า "ยังไม่ได้กรอกข้อมูลปกนำส่งรายงาน online"