กรุณาอ่านคำแนะนำสำหรับนักศึกษาก่อนค่ะ
 
การส่งรายงานทุกกระบวนวิชา ของนักศึกษาปริญญาโท
 
          นักศึกษาต้องลงข้อมูลการส่งรายงาน online ด้วย ทาง website http://www.report.ru.ac.th
หรือ http://www.grad.ru.ac.th/report
          เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้สั้งพิมพ์แบบปกนำส่งรายงาน แล้วนำมาเย็บเป็นปกในของรายงานที่
นักศึกษาต้องส่งคณะฯ หรือโครงการ
หากนักศึกษามีปัญหาในการกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ปกรายงานในระบบ
ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบปก (.doc) ได้ที่นี่
       
นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติ
       
คำแนะนำ
       1. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ให้นักศึกษาเลือกหลักสูตร หรือโครงการที่ศึกษาอยู่ให้ถูกต้อง
       2. ให้พิมพ์ รหัสวิชา 7 หลัก เช่น RAM6003 พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรค
       3. สาระสำคัญ หมายถึง
          - บทสรุป ใจความสำคัญของเรื่อง อย่างสั้น ๆ กระชับ หรือ
          - ข้อความที่เน้นแก่นของเนื้อหา หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่าง ๆ ของเนื้อหาสาระ
          - กรอกประมาณ 3 - 4 บรรทัด ก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 บรรทัด
       4. คำสำคัญ หมายถึง เป็นคำที่มีความหมายในการใช้เขียนรายงาน หรือเป็นดัีชนี
           ที่ช่วยให้ทราบว่า รายงานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใด ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกช่อง
       5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่มตกลง จะปรากฎหน้าที่แสดงข้อมูลที่นักศึกษากรอก
           กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนที่จะคลิกต่อไปยังหน้าสั่งพิมพ์
           หากมีข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
       6. ก่อนการสั่งพิมพ์ให้ SAVE ไว้ใน My Document ก่อน เำพื่อป้องกันการหลุดจากระบบ
           นักศึกษาสามารถเรียกพิมพ์อีกเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ
  ***7. ถ้าไม่สามารถพิมพ์หน้าปกได้ให้ตรวจดูว่ามีข้อมูลรายงานอยู่ในระบบหรือไม่ ถ้ามีแล้ว
           ไม่ต้องลงข้อมูลซ้ำใหม่ ให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์แบบปก โดยหมายเหตุว่า
           ได้ลงข้อมูลการส่งรายงาน online แล้ว
  ***8. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิมพ์ตามแบบฟอร์มใน Microsoft Word
            แล้วพิมพ์ส่งพร้อมเขียน หมายเหตุ ด้วยว่า "ยังไม่ได้กรอกข้อมูลปกนำส่งรายงาน online"
  ***9. ในกรณีที่นัำกศึกษาต้องการแก้ไขข้อมูลรายงาน ให้คลิกไปยังหน้าหลัก และคลิกที่
            "สำหรับนักศึกษา แก้ไข ข้อมูลรายงาน" ซึ่งสามารถแก้ไข และสั่งพิมพ์รายงานที่แก้ไขแล้ว
            ได้ตลอดเวลา
       
>>> คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก <<<
>>> Click Go to Home page<<<