เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้สั่งพิมพ์แบบปกนำส่งรายงาน แล้วนำมาเย็บเป็นปกของรายงานที่นักศึกษาต้องส่งคณะฯ หรือโครงการ

ขณะนี้ระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ขัดข้อง
ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบปก (.doc) >>คลิกที่นี่
คำแนะนำ
       1. ให้นักศึกษาเขียนชื่อหลักสูตร หรือโครงการที่ศึกษาอยู่ให้ถูกต้อง
       2. ให้พิมพ์ รหัสวิชา 7 หลัก เช่น RAM6003 พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรค
       3. สาระสำคัญ หมายถึง
          - บทสรุป ใจความสำคัญของเรื่อง อย่างสั้น ๆ กระชับ หรือ
          - ข้อความที่เน้นแก่นของเนื้อหา หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่าง ๆ ของเนื้อหาสาระ
          - กรอกประมาณ 3 - 4 บรรทัด ก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 บรรทัด
       4. คำสำคัญ หมายถึง เป็นคำที่มีความหมายในการใช้เขียนรายงาน หรือเป็นดัชนี
           ที่ช่วยให้ทราบว่า รายงานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใด ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกช่อง